เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของ PHP

 •  ชื่อตัวแปรของ PHP ตัวเล็กต่างจากตัวใหญ่ แต่ฟังก์ชั่นของ PHP จะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ก็เหมือนกัน
 • คำสั่งสุดท้ายก่อนจบเครื่องหมาย ?> จะใส่ ; หรือไม่ก็ได้ แต่คำสั่งสุดท้ายก่อนเครื่องหมาย } กลับไม่ใส่ ; ปิดท้ายไม่ได้
 • NULL เป็นตัวแปรประเภทพิเศษ ซึ่งมีค่าที่เป็นไปได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นคือ NULL นั่นเอง
 • ค่าต่อไปนี้ ถือว่าเท่ากับ false ด้วย : 0, 0.0 , “”, “0”, NULL และ array ที่ไม่มีสมาชิกใดๆ เลย ดังนั้น $a=0; if($a) จะเป็นเท็จเลย
 • ค่าตัวแปรสตริงจะคร่อมด้วย ‘ หรือ ” ก็ได้ แต่ถ้าคร่อมด้วย ” จะดีกว่า เพราะสามารถใส่ตัวแปรเข้าไปข้างในได้เลย เช่น “My name is $name”
 • การใช้ เพื่อ escape สัญลักษณ์ต่างๆ ใช้ได้ทั้งกรณีที่ใช้ ‘ และ ” คร่อมสตริง
 • ตัวแปรที่ประกาศไว้แต่ยังไม่กำหนดค่า (unset) จะเท่ากับ NULL
 • local variable ใช้งานได้ภายในฟังก์ชั่นเท่านั้น แต่ ไม่มี local variable ของลูป เหมือนอย่างภาษาอื่น (ถือว่าตัวแปรที่ประกาศในลูป จะเป็น local variable ของทั้งฟังก์ชั่นเสมอ
 • static variable ก็เป็น local variable ของฟังก์ชั่นนั้น
 • PHP ไม่เคร่งครัดเรื่องชนิดตัวแปร ใช้งานร่วมกันได้ PHP จะแปลงให้โดยอัตโนมัติ สตริงใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข จะสามารถถูกแปลงเป็นตัวเลขได้เสมอ และถ้าไม่ขึ้นด้วยตัวเลข จะถูกแปลงเป็น 0 ถ้าจำเป็น เช่น “9 Boxes” – 1 จะได้ 8 ส่วน “Love” +1 จะได้ 1
 • === ต่างจาก == ตรงที่ สองฝั่งต้องเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันด้วย ถึงจะ true ได้ ดังนั้น 0 == 0.0  เท่ากับ true แต่ 0 === 0.0  เท่ากับ false
 • if ($a=0) {   echo $a;    } else { echo “NaN” ; } เขียนย่อเป็น <?= $a==0 ? $a : “NaN” ?> ก็ได้