collectivism vs. individualism society

[Youtube]

อาจารย์ท่านนี้อธิบายลักษณะของสังคมไทยได้ตรงใจมาก นึกว่าเราแปลกอยู่คนเดียวที่เห็นอย่างนี้ ตกลงว่า มันเป็นลักษณะเด่นของสังคมนี้จริงๆ

ความเป็น Collectivism จัดของสังคม มันส่งผลลึกๆ ได้หลายด้าน มันทำให้คนคิดแต่จะพึ่งพาสิ่งภายนอก ไม่เชื่อว่าใช้ความพยายามของตัวเองแล้วจะทำอะไรได้ และในเวลาเดียวกัน ก็โทษสิ่งภายนอก (โชคชะตา เส้นสาย รัฐบาล) ในทุกเรื่องไม่ดี ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเอง

One Reply to “collectivism vs. individualism society”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *