Do you mind?

เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในภาษาอังกฤษ

เวลาฝรั่งถามว่า Do you mind if I open the window? คุณควรจะตอบว่ายังไง

ถ้าปกติ คุณก็คงอนุญาตให้เขาเปิดหน้าต่างได้อยู่แล้ว เพราะว่าเขาถามตามมารยาท แต่ถ้าเราอนุญาตให้เขาเปิดหน้าต่างได้ เราควรจะพูดว่า Yes หรือว่า No ล่ะ?

ด้วยความเคยชิน ถ้าเราอนุญาต เราอาจจะเผลอตอบว่า Yes ซึ่งจะทำให้ฝรั่งงงได้ เพราะ Yes ในกรณีนี้คือ Yes, I do. ซึ่งหมายความว่า Yes, I do mind. แปลว่า ใช่แล้ว ฉันรังเกียจ ซึ่งก็เท่ากับว่า คุณไม่ได้อนุญาตให้เปิดหน้าต่าง ทั้งที่คุณตอบว่า Yes

งงดีมั้ยล่ะ แต่ที่ทำให้ยิ่งสับสนไปกว่านั้น คือ แทนที่ฝรั่งจะตอบว่า Yes หรือ No ฝรั่งชอบตอบทำนองว่า sure/absolutely/certainly/of course อะไรทำนองนี้แทน ซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่ of course, i do mind. แต่หมายถึงว่า คุณทำได้แน่นอน อะไรทำนองนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *