Existentialism – อัตถิภาวนิยม

เป็นปรัชญาสมัยใหม่ ที่เน้นให้คนเราเลือกกระทำสิ่งต่างๆ ที่เหมาะกับตัวเราด้วยตัวของเราเอง แทนที่จะหันไปพึ่งพาสิ่งภายนอกตัดสินใจให้