ทฤษฎี ยีนเห็นแก่ตัว – ตอบคำถามปรัชญาด้วยชีววิทยา

ตอบคำถามของปัญหาเชิงปรัชญาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิตด้วยความรู้ทางชีววิทยา